Member

List of Trustee Board

  Dr. Vinod Kumar M Koushik   Founder, Patron & President
  Smt. Maya Rani V.Koushik   Trustee
  Sh. Gopal Singh D.Kshetriya   Trustee
  Er. Prashant Kaushik   Trustee
  Sh. Sonji Bhai N Vasava   Trustee

Member of Executive Committee

  Dr. Vinod Kumar M Koushik   President
  Sh. Gopalsinh D. Kshetria   Member
  Sh. Sonjibhai R. Vasava   Member
  Sh. Popatbhai D. Rathwa   Member
  Ms. Ranjanben R. Chudhary   Member
  Ms. Sejal Ishwarbhai Prajapati   Member
  Sh. Raisinghbhai N. Vasava   Member

List of Senior Officer Bearers/Project Coordinators of INRECA Sansthan

  Dr. Vinod Kumar M Koushik   Sh. Gopal Singh D Kshetaria
  Er. Prashant Koushik Hon.Director   Sh. Rai Singh V Vasava
  Dr Kumar Arvind   Sh. Prakash Rathwa
  Sh. Chandan R, Vasava   Sh. Ubadiabhai Vasava
  Sh. Rai Singh Vasava   Ms. Pooja Nishcal
  Ms. Chhayaben Kadawala   Ms. Ranjanben Choudhary
  Sh. Vimal Bhai P Shukla   Sh. Mansingh Khatri
  Sh. Surmabhai Vasava   Sh. Ramchander K Magnadia